Opti Group

Cliente: Opti Group
Proyecto: Branding
Elementos: Logotipos (Opti, Optikinetiks y Trilite)
Fecha: Septiembre 2014